5/6lj Wetenschappen - Wiskunde

5/6lj Wetenschappen - Wiskunde

Iets voor jou?

Je hebt belangstelling voor wetenschappen én wiskunde, maar ook talen schrikken je niet af.

Logische vooropleiding?

Je hebt in de tweede graad ASO de studierichting Wetenschappen gevolgd.

Lessentabel

  5de leerjaar 6de leerjaar
BASISVORMING en FUNDAMENTEEL GEDEELTE 29 29
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 2
Biologie 1 2
Chemie 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Klasuur 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Nederlands Lab 1 -
Wiskunde 6 6
     
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 1 3
Seminaries - 2
     
WEKELIJKS LESSENROOSTER 29 32

 

Belangrijke delen van de opleiding

1Wetenschappen In de vakken biologie, chemie en fysica (1-2-2 wekelijkse lestijden in het 5de leerjaar en 2-2-2 wekelijkse lestijden in het 6de leerjaar)  bestudeert men de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Proeven, experimenten en waarnemingen uitvoeren vergt de nodige accuraatheid. Aandacht wordt besteed aan het empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Concreet betekent dat:


  • het zien en formuleren van een probleem;
  • het opstellen van een hypothese;
  • het toetsen van de hypothese door experimenten;
  • het logisch benaderen van de vaststellingen;
  • het formuleren van de besluiten.

2Wiskunde De cursus wiskunde van 6 wekelijkse lestijden klimt tot een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dat gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.
De algebra ontwikkelt logaritmen voor het oplossen van vergelijkingen, ongelijkheden en de stelsels daarvan. De meetkunde ontwikkelt het inzicht in ruimtelijke situaties en de kennis van de belangrijkste lichamen en hun inhouds- en oppervlakkteformules. De analyse ontwikkelt technieken om het gedrag van functies van een variabele te bestuderen en te beschrijven. Statistiek geeft methodes voor het verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens. Kansrekening ontwerpt technieken om te komen tot verantwoorde voorspellingen en beslissingen. Bij elk van deze deelvakken komen heel wat wiskundige vaardigheden en attitudes kijken. In een vraagstuk op zoek gaan naar het onderliggend wiskundig probleem. Het omzetten van concrete problemen naar een wiskundig model. Het inkaderen van wiskundige begrippen in structuren. De specifieke taal om de opgestelde structuren nauwkeurig te beschrijven. Een juiste leerhouding is zeer belangrijk.

3Moderne talen De studie van moderne talen (Frans en Engels) komt minder sterk aan bod.. Het accent ligt op

  • communicatieve vaardigheid: luisteren, lezen, spreken en schrijven;
  • taalbeschouwing als hulpmiddel voor de ontwikkeling van taalvaardigheid;
  • kennismaking met de anderstalige literatuur.

4Seminaries In de wekelijkse lessentabel is er een beperkte vrije ruimte van twee wekelijkse lestijden die de school zelf invult met seminaries. In seminaries krijg je geen uitbreiding van geziene leerstof. Vanuit verschillende vakken ga je begeleid zelfstandig werken. Individueel of in groepjes. Op je eigen wijze en in je eigen tempo. Je leert zelf de stappen ontdekken die je moet zetten om een opdracht volledig en efficiënt uit te voeren. Je zal informatie opzoeken met behulp van de nieuwe media, aan onderzoek doen, een persoonlijke kritische mening vormen, een presentatie geven, enz. Je reeds verworven kennis uit uiteenlopende vakken zijn ermee gemoeid. Zo leer je zelf leerprocessen opzetten en evalueren, nieuwe kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Seminaries bereiden je voor op hogere studies en een heel leven permanent leren.

Verder studeren

Deze studierichting bereidt je uitstekend, maar niet uitsluitend voor op wetenschappelijke en wiskundige richtingen in het hoger onderwijs (bachelor en master). Een brede waaier van mogelijkheden ligt voor je open.

Je bent niet voorbereid op onmiddellijke tewerkstelling na het behalen van het diploma secundair onderwijs.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen