5/6lj Moderne Talen - Wetenschappen

5/6lj Moderne Talen - Wetenschappen

Iets voor jou?

Je hebt belangstelling voor wetenschappen en moderne talen maar ook wiskunde schrikt je niet af.

Logische vooropleiding?

Je hebt in de tweede graad ASO de studierichting Wetenschappen gevolgd.

Lessentabel

  5de leerjaar 6de leerjaar
BASISVORMING en FUNDAMENTEEL GEDEELTE 29 31
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 2
Biologie 1 2
Chemie 2 2
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 3 4
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Klasuur 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Nederlands Lab 1 -
Wiskunde 4 4
     
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 1 2
Seminaries - 2
     
WEKELIJKS LESSENROOSTER 30 33

 

Belangrijke delen van de opleiding

1Moderne talen De studie van moderne talen (Frans, Engels en Duits) neemt een belangrijke plaats in. Het accent ligt op

  • communicatieve vaardigheid: luisteren, lezen, spreken en schrijven;
  • taalbeschouwing als hulpmiddel voor de ontwikkeling van taalvaardigheid;
  • kennismaking met de anderstalige literatuur.

2Wetenschappen In de vakken biologie, chemie en fysica (1-2-2 wekelijkse lestijden in het 5de leerjaar en 2-2-2 wekelijkse lestijden in het 6de leerjaar) bestudeert men de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Proeven, experimenten en waarnemingen uitvoeren vergt de nodige accuraatheid. Aandacht wordt besteed aan het empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Concreet betekent dat:


  • het zien en formuleren van een probleem;
  • het opstellen van een hypothese;
  • het toetsen van de hypothese door experimenten;
  • het logisch benaderen van de vaststellingen;
  • het formuleren van de besluiten.

3 Wiskunde De cursus wiskunde van 4 wekelijkse lestijden bouwt voort op de kennis en inzichten verworven in de tweede graad (4 of 5 wekelijkse lestijden).  Functieleer, statistiek en een reeks keuzeonderwerpen staan op het leerprogramma. De wiskunde in deze cursus biedt middelen tot het begrijpen, beschrijven, verklaren en eventueel beheren van systemen en situaties uit onze omgeving. Het gaat in het bijzonder om natuurverschijnselen (natuurwetenschappen), technische realisaties (automatiseringsprocessen) en menselijke realisaties (statistische gegevens in economie en media). Er komen heel wat wiskundige vaardigheden en attitudes bij kijken.

4Seminaries In de wekelijkse lessentabel is er een beperkte vrije ruimte van twee wekelijkse lestijden die de school zelf invult met seminaries.
In seminaries krijg je geen uitbreiding van geziene leerstof. Vanuit verschillende vakken ga je begeleid zelfstandig werken. Individueel of in groepjes. Op je eigen wijze en in je eigen tempo. Je leert zelf de stappen ontdekken die je moet zetten om een opdracht volledig en efficiënt uit te voeren. Je zal informatie opzoeken met behulp van de nieuwe media, aan onderzoek doen, een persoonlijke kritische mening vormen, een presentatie geven, enz. Je reeds verworven kennis uit uiteenlopende vakken zijn ermee gemoeid. Zo leer je zelf leerprocessen opzetten en evalueren, nieuwe kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Seminaries bereiden je voor op hogere studies en een heel leven permanent leren.

Verder studeren

Deze studierichting is veelzijdig en bereidt je uitstekend voor op vele richtingen in het hoger onderwijs (bachelor en master). Een brede waaier van mogelijkheden ligt voor je open.
Je bent niet voorbereid op onmiddellijke tewerkstelling na het behalen van het diploma secundair onderwijs.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen