Modernisering onderwijs

Modernisering onderwijs

Wat verandert er?


Leerlingenprofielen

Je zit in het tweede leerjaar en je behaalt op het einde van het schooljaar het getuigschrift van de 1ste graad van het secundair onderwijs. Na het beëindigen van deze eerste graad kies je een studiedomein op basis van je interesse en mogelijkheden. In onze school bieden we 2 studiedomeinen aan: Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, STEM. Binnen elk studiedomein bieden we verschillende studierichtingen aan. Deze vind je bij ons studieaanbod

Na de keuze van het domein kies je voor een finaliteit en een bijhorende studierichting. We onderscheiden hierbij 3 finaliteiten:

  • DOORSTROOM: studierichtingen die voorbereiden op het hoger onderwijs (academische en professionele bacheloropleidingen).
  • DOORSTROOM / ARBEIDSGERICHT: studierichtingen die voorbereiden op het hoger onderwijs (professionele bacheloropleidingen) en/of op de arbeidsmarkt.
  • ARBEIDSGERICHT: studierichtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt.


Studiedomeinen

In onze school bieden we 3 studiedomeinen aan: Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, STEM

Economie en organisatie

Je interesseert je voor economie en je wil weten hoe ondernemingen functioneren. Je bruist van ideeën, misschien schuilt in jou een toekomstige ondernemer. Je communiceert graag. Je bent geïnteresseerd in innovaties op het vlak van informatietechnologie.

Studierichtingen die te maken hebben met het economische, commerciële, juridische en ondernemende aspect van onze samenleving. Van inzicht verwerven in de macro-economie en de bedrijfswetenschappen tot commerciële, logistieke en administratieve dienstverlening. In al deze domeinen spelen informatietechnologie een belangrijke rol. De ambitie van het studiedomein is om met een sociaaleconomische blik naar de eigen omgeving, de onderneming en de wereld te leren kijken.

Maatschappij en welzijn

Je interesseert je voor mensen en hoe ze binnen onze samenleving leven en Studierichtingen waarin de mens en de samenleving in alle facetten centraal staan. Je interesseert je voor thema’s zoals welzijn, lichaamszorg, lifestyle, voeding, gezondheid, agogiek, mens en samenleving. Je wil meer weten over de werking van het menselijk lichaam, de maatschappij, de mens en zijn gedrag, eigenschappen van menselijke producten en materialen. Een creatieve uitdaging is voor jou belangrijk. Je wil mensen begeleiden of zorg dragen voor anderen. Je bent geboeid door een wetenschappelijke blik op mens en maatschappij vanuit een kritische en onderzoekende houding.

STEM

Studierichtingen kunnen brede STEM-richtingen zijn of een meer gerichte STEM-focus hebben. Een aantal eerder brede STEM-richtingen legt de klemtoon op de levende natuur als wetenschapsdomein. De nadruk ligt hier op vakken als biologie, chemie en aardrijkskunde, basiswetenschappen voor onderzoek in verschillende domeinen als biotechniek, geneeskunde, genetica, ecologie, farmacie. De meer gerichte STEM-richtingen leggen de focus op ontwerpwetenschappen die te maken hebben met engineering, wiskunde, fysica en informatica.


Doorstroomgerichte finaliteit -> 3 studierichtingen


Economische wetenschappen (Domein: Economie en organisatie)

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Leerlingen Economische wetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Maatschappij- en welzijnswetenschappen (Domein: Maatschappij en welzijn)

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Leerlingen Maatschappij- en welzijnswetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Ze zijn in staat om op een analytische en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving. Ze hanteren menswetenschappelijke concepten op een abstracte manier. Ze verdiepen zich in sociologie en psychologie en willen alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

Natuurwetenschappen (Domein: STEM)

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Leerlingen Natuurwetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke contexten. Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica. Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.


Doorstroom- en arbeidsmarktgerichte finaliteit à 2 studierichtingen


Bedrijf en organisatie (Domein: Economie en organisatie)

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten en maken leerlingen kennis met de logistieke flow en verschillende transportmodi. Leerlingen Bedrijf en organisatie zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Ze verdiepen zich in bedrijfseconomische concepten en processen vanuit concrete voorbeelden en slagen erin om de verworven kennis en inzichten aan te wenden bij het ontwikkelen van administratieve en commerciële competenties. Bij het uitvoeren van opdrachten gebruiken ze doelgericht functionaliteiten van digitale toepassingen. Ze zijn in staat om op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier te communiceren, adviseren en begeleiden.

Maatschappij en welzijn (Domein: Maatschappij en welzijn)

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leren leerlingen vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen. Leerlingen Maatschappij en welzijn zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen. Ze kijken vanuit een theoretische benadering naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding. Hierbij gaat de aandacht naar de ontwikkeling en het gedrag van mensen én naar aspecten van anatomie en fysiologie. Ze gaan met die theoretische kaders aan de slag bij het uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding. Ze zijn sociaal en communicatief vaardig en maken graag kennis met doelgroepen in functie van het zich oriënteren op hun verdere onderwijsloopbaan.


Arbeidsmarktgerichte finaliteit (3 studierichtingen)


Organisatie en logistiek (Domein: Economie en organisatie)

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn. De leerlingen Organisatie en logistiek zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Ze verdiepen zich in de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming. Ze communiceren efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk in functie van onthaal- en verkoopactiviteiten. Ze zetten doelgericht ICT-kennis en vaardigheden in bij het uitvoeren van gerichte opdrachten in de context van organisatie en logistiek.

Haar- en schoonheidsverzorging (Domein: Maatschappij en welzijn)

Haar- en schoonheidsverzorging is een praktische richting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Leerlingen verwerven de basis van een aantal technische competenties uit zowel haar- als schoonheidsverzorging. Er komen vaardigheden aan bod die in beide settings belangrijk zijn en er is ruim aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden. De leerlingen verwerven anatomische en fysiologische inzichten om die technische vaardigheden kwaliteitsvol uit te voeren. Ze maken ook kennis met trends en evoluties in de sector. De leerlingen Haar- en schoonheidsverzorging zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen. Ze verdiepen zich in achtergrond en vaardigheden die gericht zijn op haar- en lichaamszorg. Ze worden vaardig in het uitvoeren van bestaande technieken en groeien in creativiteit om zelf toepassingen te maken. Ze leren op zorgvuldige wijze het menselijk lichaam aanraken. Door middel van persoonlijke en soms commerciële contacten komen ze in aanraking met zeer diverse groepen van mensen en specifieke wensen inzake haar en schoonheid. Ze volgen de evolutie in diverse maatschappelijke trends.

Zorg en welzijn (Domein: Maatschappij en welzijn)

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. De leerlingen verwerven een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Ze maken kennis met directe zorg, maar zullen toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken. De leerlingen Zorg en welzijn zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen. Ze verdiepen zich in de ontwikkeling van de mens en leren de samenleving in al haar diversiteit kennen. Ze maken kennis met verschillende doelgroepen zoals kinderen en ouderen. Daarbij groeien ze in sociale en communicatieve vaardigheden om met (kwetsbare) mensen om te gaan. Ze zijn in staat om te reflecteren over het eigen denken en handelen. Ze zijn geboeid door de verschillende gezondheidsaspecten die niet enkel lichamelijke maar ook psychische en sociale elementen bevat. Ze voeren diverse praktische taken uit in de thuiscontext zoals voeding bereiden, boodschappen doen, schoonmaken, activiteiten begeleiden...

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen