5/6lj Economie - Moderne Talen

5/6lj Economie - Moderne Talen

Iets voor jou?

Je hebt belangstelling voor de economische leefwereld en ook moderne talen interesseren je. Wetenschappen en wiskunde komen minder sterk aan bod.

Logische vooropleiding?

Je hebt in de tweede graad ASO de studierichting Economie gevolgd.

Lessentabel 

  5de leerjaar 6de leerjaar
BASISVORMING en FUNDAMENTEEL GEDEELTE 29 29
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Duits 2 2
Economie 4 4
Engels 3 3
Frans 3 4
Natuurwetenschappen 2 2
Geschiedenis 2 2
Klasuur 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Nederlands Lab 1 -
Wiskunde 3 3
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 0 2
Seminaries - 2
     
WEKELIJKS LESSENROOSTER 30 31


Belangrijke delen van de opleiding

1Economie Dit vak wordt abstract benaderd. Het bestaat uit twee luiken: algemene economie en bedrijfswetenschappen.

De algemene economie krijgt de meeste aandacht. Je bestudeert de prijsvorming op de verschillende marktvormen, de vorming en verdeling van de inkomens, de economische groei en de aspecten van het internationaal handels- en betalingsverkeer. De conjunctuurschommelingen en inflatie worden aangekaart, alsook de rol van de overheid daarbij om alles in goede banen te leiden.

In bedrijfswetenschappen gaat de aandacht naar de onderneming: het ondernemingsplan, de noodzaak om toegevoegde waarde te creëren en verdelen tussen de verschillende partijen. Continuïteit, voorraadcontrole, kostenbeheersing, kwaliteitscontrole en samenwerking mogen niet uit het oog verloren worden. De inspraakmogelijkheden via collectief overleg worden aangebracht. De organisatie en verantwoordelijkheden van een onderneming worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken, nl. sociaal, economisch en ecologisch. Er wordt rekening gehouden met de missie en strategie van de onderneming. En tenslotte wordt alles getoetst aan de werkelijke realisaties van het bedrijf via de jaarrekening.

2Moderne talen De studie van moderne talen (Frans, Engels en Duits) neemt een belangrijke plaats in. Het accent ligt op

  • communicatieve vaardigheid: luisteren, lezen, spreken en schrijven;
  • taalbeschouwing als hulpmiddel voor de ontwikkeling van taalvaardigheid;
  • kennismaking met de anderstalige literatuur.  

3Wetenschappen De drie natuurwetenschappelijke vakken Biologie, Chemie en Fysica worden niet meer zoals in de tweede graad afzonderlijk gegeven. Het gaat niet om een afzwakking, maar om een andere benadering van wetenschappen: wetenschap voor de burger van morgen (in tegenstelling tot wetenschap voor de wetenschapper van morgen).  Via vier contextgebieden worden wetenschappelijke kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkeld:


  • materie, energie en leven;
  • gezondheid en voeding;
  • verkeer en veiligheid;
  • evolutie en informatieoverdracht.

4Wiskunde komt met een cursus van 3 wekelijkse lestijden minder sterk aan bod, maar behoort zonder meer tot de algemene vorming. Hij bouwt voort op de kennis en inzichten verworven in de tweede graad in de cursus van 4 wekelijkse lestijden. Functieleer, statistiek en een reeks keuzeonderwerpen staan op het leerprogramma. Je ontwikkelt een goede basis van wiskundig denken, wiskundige vaardigheden en attitudes. Die komen je later in het hoger onderwijs misschien nog van pas.  

5Seminaries In de wekelijkse lessentabel is er een beperkte vrije ruimte van twee wekelijkse lestijden die de school zelf invult met seminaries.
In seminaries krijg je geen uitbreiding van geziene leerstof. Vanuit verschillende vakken ga je begeleid zelfstandig werken. Individueel of in groepjes. Op je eigen wijze en in je eigen tempo. Je leert zelf de stappen ontdekken die je moet zetten om een opdracht volledig en efficiënt uit te voeren. Je zal informatie opzoeken met behulp van de nieuwe media, aan onderzoek doen, een persoonlijke kritische mening vormen, een presentatie geven, enz. Je reeds verworven kennis uit uiteenlopende vakken zijn ermee gemoeid. Zo leer je zelf leerprocessen opzetten en evalueren, nieuwe kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Seminaries bereiden je voor op hogere studies en een heel leven permanent leren.

Verder studeren

Deze studierichting bereidt je uitstekend, maar niet uitsluitend voor op economische richtingen in het hoger onderwijs (bachelor en master). Er ligt een brede waaier van mogelijkheden voor je open. Er zijn wel beperkingen voor de meer wiskundig-wetenschappelijke richtingen.

Sint-Agnesinstituut Hoboken

Sint-Agnesinstituut Antwerpen