4 Wetenschappen

4lj Wetenschappen

Iets voor jou?

Je hebt belangstelling voor wetenschappen en wiskunde, maar ook moderne talen schrikken je niet af.
De klemtoon ligt op wetenschappen én wiskunde. Via de vakken biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde) bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten.

Logische vooropleiding?

Als je in het tweede leerjaar van de eerste graad de basisoptie Latijn of Moderne wetenschappen hebt gevolgd, kan je in de tweede graad voor deze studierichting kiezen.

Lessentabel

  4de leerjaar
BASISVORMING en FUNDAMENTEEL GEDEELTE 27
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 2
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde (mogelijkheid tot 5u wiskunde = leerweg 5u) 4
   
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 5
Duits 1
Informatica 1
Muzikale opvoeding -
Plastische opvoeding 1
Sociale en communicatieve vorming 1
Wiskunde (=leerweg 5u wiskunde) OF Seminarie Economie 1
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32


Belangrijke delen van de opleiding

1Wetenschappen: Biologie, chemie en fysica staan elk met één wekelijkse lestijd in de lessentabel. Deze drie vakken realiseren gezamenlijk de natuurwetenschappelijke vorming. Het gaat niet om een opeenstapeling van feitenkennis en verklarende wetmatigheden. Observeren en experimenteren liggen aan de basis van het wetenschappelijk onderzoeksproces.

 • Biologie beoogt de waarneming en studie van de levende wezens, de mens inbegrepen. Zij bestudeert hun bouw, levensfuncties en relaties met de omgeving;
 • Chemie bestudeert de structuur en de eigenschapen van de stoffen en de veranderingen die deze stoffen kunnen ondergaan door interactie met materie en/of energie;
 • Fysica leert de stoffelijke en energetische realiteit verklaren aan de hand van universele wetmatigheden waaraan alle stofdeeltjes onderworpen zijn.

2Wiskunde wordt in de tweede graad aangeboden met een verschillend aantal wekelijkse lestijden. Men spreekt van een ‘leerweg 4’ (vier wekelijkse lestijden) en een ‘leerweg 5’ (vijf wekelijkse lestijden). De bedoeling is de verschillen tussen leerlingen op te vangen i.v.m. hun leertempo, begripsvermogen, redeneervaardigheid… De inhoudelijke doelstellingen worden verschillend gerealiseerd, de wiskundige vaardigheden en attitudes blijven dezelfde. De cursus van 5 lestijden is essentieel uitdiepend. Dat heeft zijn belang voor de doorstroming naar de derde graad.

Op het leerprogramma in de tweede graad staan:

 • meetkunde;
 • getallenleer;
 • reële functies;
 • analytische meetkunde;
 • beschrijvende statistiek;
 • algebraïsch rekenen;
 • rijen;
 • telproblemen en rekenen met kansen.

3Moderne talen: de studie van moderne talen (Frans, Engels en Duits) neemt een belangrijke plaats in. Het accent ligt op

 • communicatieve vaardigheid: luisteren, lezen, spreken en schrijven;
 • taalbeschouwing als hulpmiddel voor de ontwikkeling van taalvaardigheid;
 • kennismaking met de anderstalige literatuur.  


Verder studeren

Aansluitend kan je in onze school doorstromen naar de derde graad ASO Wetenschappen-wiskunde of Moderne talen-wetenschappen.  De overgang naar andere studierichtingen stelt overschakelingsproblemen omwille van een achterstand in bepaalde vakken.

 

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw