3/4lj Latijn

Iets voor jou?

Je hebt belangstelling voor Latijn, maar ook moderne talen, wiskunde en wetenschappen schrikken je niet af.
De klemtoon ligt op Latijn. Je bestudeert de Latijnse spraakkunst en woordenschat aan de hand van leesteksten. Tevens bestudeer je ook de Romeinse cultuur.

Logische vooropleiding?

Als je in het tweede leerjaar van de eerste graad de basisoptie Latijn hebt gevolgd, kan je in de tweede graad voor deze studierichting kiezen.

Lessentabel

  3de leerjaar 4de leerjaar
BASISVORMING en FUNDAMENTEEL GEDEELTE 30 31
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits - 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Informatica 1 1
Latijn 5 5
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 -
Plastische opvoeding - 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
     
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 2 1
Sociale en communicatieve vorming 1 -
Wiskunde OF Frans 1 1
     
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32 32


Belangrijke delen van de opleiding

1Latijn: de kennis van het Latijn wordt in de tweede graad verder uitgebreid. Je puzzelt nu vooral met de verschillende onderdelen van de Latijnse zin. Dat gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van oorspronkelijke teksten. Een wereld gaat voor je open. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt.

Je leest fragmenten van Julius Caesar, Plinius en Ovidius. Je aandacht voor de Romeinse samenleving en cultuur wordt gaande gehouden. Er is trouwens elk jaar een Romeinse cultuurdag op school.

2Moderne talen: de studie van moderne talen (Frans, Engels en Duits) neemt een belangrijke plaats in. Het accent ligt op

 • communicatieve vaardigheid: luisteren, lezen, spreken en schrijven;
 • taalbeschouwing als hulpmiddel voor de ontwikkeling van taalvaardigheid;
 • kennismaking met de anderstalige literatuur.  

3Wetenschappen: Biologie, chemie en fysica staan elk met één wekelijkse lestijd in de lessentabel. Deze drie vakken realiseren gezamenlijk de natuurwetenschappelijke vorming. Het gaat niet om een opeenstapeling van feitenkennis en verklarende wetmatigheden. Observeren en experimenteren liggen aan de basis van het wetenschappelijk onderzoeksproces.

 • Biologie beoogt de waarneming en studie van de levende wezens, de mens inbegrepen. Zij bestudeert hun bouw, levensfuncties en relaties met de omgeving;
 • Chemie bestudeert de structuur en de eigenschapen van de stoffen en de veranderingen die deze stoffen kunnen ondergaan door interactie met materie en/of energie;
 • Fysica leert de stoffelijke en energetische realiteit verklaren aan de hand van universele wetmatigheden waaraan alle stofdeeltjes onderworpen zijn.

4Wiskunde wordt in de tweede graad aangeboden met een verschillend aantal wekelijkse lestijden. Men spreekt van een ‘leerweg 4’ (vier wekelijkse lestijden) en een ‘leerweg 5’ (vijf wekelijkse lestijden). De bedoeling is de verschillen tussen leerlingen op te vangen i.v.m. hun leertempo, begripsvermogen, redeneervaardigheid, … De  inhoudelijke doelstellingen worden verschillend gerealiseerd, de wiskundige vaardigheden en attitudes blijven dezelfde. De cursus van 5 lestijden is essentieel uitdiepend. Dat heeft zijn belang voor de doorstroming naar de derde graad.

Op het leerprogramma in de tweede graad staan:

 • meetkunde;
 • getallenleer;
 • reële functies;
 • analytische meetkunde;
 • beschrijvende statistiek;
 • algebraïsch rekenen;
 • rijen;
 • telproblemen en rekenen met kansen.

Verder studeren

Aansluitend kan je in onze school doorstromen naar de derde graad ASO Latijn-moderne talen of Latijn–wetenschappen (met naar keuze 4 of 6 wekelijkse lestijden wiskunde).  Andere overgangen zoals naar Moderne talen-wetenschappen en Wetenschappen-wiskunde zijn ook mogelijk.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw