4 Economie

4lj Economie

Iets voor jou?

Je hebt belangstelling voor economie, maar ook moderne talen, wiskunde en wetenschappen schrikken je niet af.

De nadruk ligt op economie. Economie is de studie van de ‘huishouding’. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop. Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).

Logische vooropleiding?

Als je in het tweede leerjaar van de eerste graad de basisoptie Latijn of Moderne wetenschappen (of eventueel Ondernemen) hebt gevolgd, kan je in de tweede graad voor deze studierichting kiezen.

Lessentabel

  4de leerjaar
BASISVORMING en FUNDAMENTEEL GEDEELTE 28
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Economie 4
Engels 2
Frans 4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde (mogelijkheid tot 5u wiskunde = leerweg 5u) 4
   
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 4
Sociale en communicatieve vorming OF Wiskunde (leerweg 5u) 1
Duits 1
Informatica 1
Muzikale opvoeding -
Plastische Opvoeding 1
   
WEKELIJKS LESSENROOSTER 32

Belangrijke delen van de opleiding

1Economie benadert het dagelijks leven vanuit een economische invalshoek. Langs zeven thema’s verwerf je inzicht in het bedrijfsleven:

 • activiteiten van een onderneming en keuze van de productie;
 • werken in de onderneming: motieven en werking van de arbeidsmarkt;
 • ondernemen is risico’s nemen en resultaten behalen;
 • kleine en grote ondernemingen;
 • produceren voor de wereldmarkt;
 • noodzaak van economische groei voor meer welvaart;
 • milieuvriendelijk produceren en de functie van de overheid.

2Moderne talen: de studie van moderne talen (Frans, Engels en Duits) neemt een belangrijke plaats in. Het accent ligt op

 • communicatieve vaardigheid: luisteren, lezen, spreken en schrijven;
 • taalbeschouwing als hulpmiddel voor de ontwikkeling van taalvaardigheid;
 • kennismaking met de anderstalige literatuur.  

3Wetenschappen: Biologie, chemie en fysica staan elk met één wekelijkse lestijd in de lessentabel. Deze drie vakken realiseren gezamenlijk de natuurwetenschappelijke vorming. Het gaat niet om een opeenstapeling van feitenkennis en verklarende wetmatigheden. Observeren en experimenteren liggen aan de basis van het wetenschappelijk onderzoeksproces.

 • Biologie beoogt de waarneming en studie van de levende wezens, de mens inbegrepen. Zij bestudeert hun bouw, levensfuncties en relaties met de omgeving;
 • Chemie bestudeert de structuur en de eigenschapen van de stoffen en de veranderingen die deze stoffen kunnen ondergaan door interactie met materie en/of energie;
 • Fysica leert de stoffelijke en energetische realiteit verklaren aan de hand van universele wetmatigheden waaraan alle stofdeeltjes onderworpen zijn.

4Wiskunde wordt in de tweede graad aangeboden met een verschillend aantal wekelijkse lestijden. Men spreekt van een ‘leerweg 4’ (vier wekelijkse lestijden) en een ‘leerweg 5’ (vijf wekelijkse lestijden). De bedoeling is de verschillen tussen leerlingen op te vangen i.v.m. hun leertempo, begripsvermogen, redeneervaardigheid… De inhoudelijke doelstellingen worden verschillend gerealiseerd, de wiskundige vaardigheden en attitudes blijven dezelfde. De cursus van 5 lestijden is essentieel uitdiepend. Dat heeft zijn belang voor de doorstroming naar de derde graad.

Op het leerprogramma in de tweede graad staan:

 • meetkunde;
 • getallenleer;
 • reële functies;
 • analytische meetkunde;
 • beschrijvende statistiek;
 • algebraïsch rekenen;
 • rijen;
 • telproblemen en rekenen met kansen.

Verder studeren

Aansluitend kan je in onze school doorstromen naar de derde graad ASO Economie-moderne talen of Economie–wiskunde (als je 5 uren wiskunde hebt gevolgd).  Andere overgangen zoals naar Moderne talen-wetenschappen en Wetenschappen-wiskunde zijn niet uitgesloten.

St-Agnes Middenschool

St-Agnes Bovenbouw